Regulamin

Regulamin wrocławskiej szkoły pływania FOKA

 1. Organizator Foka Sport i Rekreacja Dominika Dipel-Piaskowska, której działalność zarejestrowana jest przy ul. Orkana 9 we Wrocławiu 51-153 NIP: 895-162-50-28, zwaną dalej Organizatorem, zobowiązuje się do prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie oraz zatrudniania wykwalifikowanej kadry.
 2. Kursant jest zobowiązany do opłacenia wcześniej ustalonej kwoty za kurs jednorazowo lub w II ratach. I rata 350 zł płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata miesiąc po jego rozpoczęciu. Kursant zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za kurs.
 3. Każdy Kursant zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 4. Każdy Kursant musi posiadać, odpowiedni wg regulaminu obiektu, strój kąpielowy oraz czepek.
 5. Istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (przez SMS, mail) najpóźniej dzień przed zajęciami. Termin odrobienia należny ustalić z koordynatorem basenu, nie później niż 2 tygodnie od momentu nieobecności na zajęciach.
  W przypadku nie stawienia się na umówiony termin i nie zgłoszenia nieobecność możliwość odrabiania wygasa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni . Zasady odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni ustala regulamin obiektu.
 7. Organizator nie umożliwia zwrotów kosztów za kurs, w przypadku nieobecności na zajęciach.
 8. Kursant może rozwiązać umowę w razie nieprzewidzianych wypadków losowych, takich jak przewlekła choroba czy uraz niepozwalający na udział w zajęciach. W takich przypadkach może zostać rozwiązana umowa ,w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego, okresu wypowiedzenia. Organizator oświadcza, iż w ciągu 5 dni roboczych zwróci Kursantowi pozostała kwotę przelewem na konto.
 9. Kursant oświadcza, ze jego podopieczny nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach pływania.
 10. Szkoła ,,Foka” odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci, za kursantów odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 11. W przypadku nieuregulowania płatności Foka Sport i Rekreacja Dominika Dipel-Piaskowska zastrzega sobie prawo do egzekwowania należności na drodze sądowej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria basenu) i do ich odrobienia w innym terminie.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowane zostają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.